Pantone Supplement Solid Coated Uncoated GP1601 SULP

720,000.00

Pantone plus FORMULA GUIDE Solid Coated & Solid Uncoated Supplement – GP1601 supl

Phiên bản “Pantone plus FORMULA GUIDE Solid Coated & Solid Uncoated Supplement – GP1601 supl” này cung cấp 112 màu sắc cảm hứng mà ngành công nghiệp yêu cầu như 1 sự bổ sung cho bộ sưu tập 1,755 màu PANTONE MATCHING SYSTEM trước đó, phiên bản “Pantone plus FORMULA GUIDE Solid Coated & Solid Uncoated Supplement – GP1601 supl” này được mua gần đây trước khi phát hành phiên bản mới PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated & Uncoated GP 1601N